ἈΈΡΟΠΟΣ

Setninger med ordet ἀέροπος


Ἀέροπος Αʹ) var sønn av Filip I, oldebarn av Perdikkas I, som historikeren Herodot mente var den første kongen av Makedonia, og Aeropos ble far til Alketas som etterfulgte ham.