AMBULANTE

Setninger med ordet ambulante


Man fokuserer nå på kortere utrednings- og behandlingsopphold; samtidig har den ambulante virksomheten og samarbeidet med kommunal helsetjeneste økt betraktelig.
Noen byer og kommuner har spesialiserte ambulante team som følger opp pasienter med dobbeltdiagnoser, enten i spesialisthelsetjenesten eller som en del av de kommunale tjenestene.
Etter et sykehusopphold, kan pasienten få hjelp av det tilgjengelige støtteapparatet, som å benytte ulike dagtilbud som besøkssentre og tilrettelagte arbeidstiltak, og besøk fra ambulante team.
Ambulante tjenester er tjenester som gis fra spesialisthelsetjeneste til pasienter i private hjem, i kommunal heldøgnstjeneste som bokollektiver, sykehjem, døgnbaserte omsorgsboliger eller i private institusjoner.
Tilbudene i TSB kan bestå av døgnbehandling i akuttenheter, korttids- og langtidsbehandling i behandlingsenheter, ambulante tjenester eller i polikliniske tjenester, inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR).