AUTODIESEL

Setninger med ordet autodiesel


Veibruksavgift på autodiesel er en særavgift til statskassen.
Avgiftsplikten omfatter mineralolje og biodiesel til framdrift av motorvogn (autodiesel).
Statens inntekter fra veibruksavgift på autodiesel utgjorde i 2008 om lag 7,2 mrd. kroner.
Slik olje er ikke ilagt veibruksavgift på autodiesel, men ilegges grunnavgift på fyringsolje.
Unntatt fra avgiftsplikten er flyparafin samt olje som pålegges veibruksavgift på autodiesel.
Autodiesel er i tillegg til veibruksavgift på autodiesel også ilagt CO2-avgift og merverdiavgift.
Årlig produseres det biogass tilsvarende 25 millioner liter fossil autodiesel i transportsektoren.
I Norge er det veibruksavgift på bensin (bensinavgift) og veibruksavgift på autodiesel (autodieselavgift).
Diesel brukes også som drivstoff i båter, men denne marine dieselen er ofte tyngre og har et høyere svovelinnhold enn autodiesel.
Med en pumpepris på 12,50 kroner per liter vil 2,50 kroner (20%) være merverdiavgift, 3,56 kroner (28%) være veibruksavgift på autodiesel og 0,58 kroner (5%) være CO2-avgift.
I 2010 var veibruksavgiften på autodiesel 3,56 kroner per liter for svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel), 3,61 kroner per liter for annen mineralolje og 1,78 kroner per liter biodiesel.
Veibruksavgiften på autodiesel er i 2013 på 3,75 kroner per liter for svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel), 3,80 kroner per liter for lavsvovlet (under 50 ppm svovel) og annen mineralolje samt 1,87 kroner per liter biodiesel.
Engangsavgift og omregistreringsavgift er avgifter på kjøp av motorvogn, årsavgift for motorvogn og vektårsavgift er avgifter på eie av motorvogn, mens veibruksavgift på bensin og veibruksavgift på autodiesel er avgifter på bruk av motorvogn.
Den har, i likhet med veibruksavgiften på autodiesel, til hensikt å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene knyttet til ulykker, kø, støy, veislitasje samt helse-og miljøskadelige utslipp (eksklusive utslipp av CO2) som bruk av bil medfører.
Veibruksavgiften på autodiesel (autodieselavgiften) avløste kilometeravgiften i 1993 og har, i likhet med veibruksavgiften på bensin, til hensikt å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene knyttet til ulykker, kø, støy, veislitasje samt helse- og miljøskadelig utslipp til luft (eksklusive utslipp av CO2) som bruk av bil medfører.