AVLASTNINGSTILTAK

Setninger med ordet avlastningstiltak


Ulike avlastningstiltak er viktig for å forebygge stress og sykdomsutvikling hos pårørende.
Helse- og omsorgtjenesteloven, som fra 1. januar 2012 erstattet sosialtjenesteloven og det meste av kommunehelsetjenesteloven, inneholder kommunenes plikt til å gi befolkningen tjenester, blant annet opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer, praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, avlastningstiltak og lønn for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, støttekontakt for personer og familier, plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester, bolig til vanskeligstilte, helsetjenester og omsorgstjenester for øvrig.