BIOGASSANLEGG

Setninger med ordet biogassanlegg


Gjødsel/bioresten som har gått gjennom et biogassanlegg oppnår en rekke forbedringer i kvalitet.
Biowaz AS var et norsk selskap stiftet i 2006, som utviklet og solgte gårdsbaserte biogassanlegg.
Vann- og avløpsetaten åpnet 16. februar 2010 et biogassanlegg som skal levere drivstoff til busser.
I stedet bygges det for tiden (2016) Nord-Europas største biogassanlegg på området til Norske skog.
Myndighetene har stimulert utviklingen gjennom høye subsidier for levert elektrisk kraft fra biogassanlegg.
IVAR IKS har bygget et biogassanlegg for ulike typer slam, - matavfall, - og annet organisk avfall på Grødaland.
Gjennom å behandle slam, gjødsel og organisk avfall i biogassanlegg, kan utslippene fra denne sektoren reduseres.
Biogassanlegg er derfor et effektivt klimatiltak som reduserer utslipp samtidig som det produseres fornybar energi.
I Norge har det kun vært ett gårdsbasert biogassanlegg i drift frem til 2009, anlegget på Åna kretsfengsel på Jæren.
I Norge er det etablert store biogassanlegg for håndtering av innsamlet matavfall og kloakkslam både i Bergen og Oslo .
I biogassanlegg blir biogass samlet opp på en kontrollert måte og kan brukes som en energigass i stedet for å slippes ut i atmosfæren.
Bygging av gårdsbaserte biogassanlegg er de siste 20 år blitt vanligere i mange vestlige land, som for eksempel Tyskland, Østerrike og Danmark.
I Asia (spesielt Kina og India) er det tradisjon for svært enkle små biogassanlegg i «familiestørrelse» hvor ekskrementer fra mennesker og dyr samt annet avfall inngår.
På denne bakgrunn vedtok Stortinget i desember 2009 en politisk målsetting i Landbrukets Klimaplan at 30 % av Norges husdyrgjødsel innen 2020 skal behandles i biogassanlegg.
Både i Sverige og Norge er det nå en økt interesse for gårdsbaserte biogassanlegg fordi biogass fra husdyrgjødsel i tillegg til lokalprodusert energi gir en «dobbel klimaeffekt».
Kommunekemi utvinner blant annet gjødselssalter fra halmflyveaske, men arbeider også på å utvinne verdier av brukte elektriske batterier, aske fra biogassanlegg og trykkimpregnert tre.
Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) åpnet 16. februar 2010 biogassanlegg ved Bekkelaget renseanlegg som skal levere biogassdrivstoff tilsvarende to millioner liter diesel årlig.
Det eksisterer planer om å bygge et stort biogassanlegg I Maabjerg, som skal omdanne store mengder husdyravfall, kloak og andre organiske avfallsmaterialer til biogass til bruk i kraftverket.
Tyskland er den store biogassprodusenten med over 3700 registrerte produsenter av biogass og flere hundre tilbydere av biogassanlegg, hvorav tre er børsnoterte selskaper som leverer komplette anlegg.