GODKJENNINGER

Setninger med ordet godkjenninger


Alle godkjenninger er ikke akkrediteringer.
Flyklubbene driver med mye som krever offentlige sertifikater og godkjenninger.
Selskapet hadde ikke egne godkjenninger, men kjøpte tjenesten fra britiske Air Foyle.
Pilkorsregjeringen trakk ikke offentlig tilbake sine tidligere offisielle godkjenninger.
Awash nasjonalpark ble opprettet i 1966, selv om alle godkjenninger først var klare i 1969.
I ettertid har selskapet gjennomført en rettssaker for å få tilbake sine offentlige godkjenninger.
Motstanden mot prosjektet har resultert i flere ekstra runder med planlegging og politiske godkjenninger.
Alle norske primærkommuner er i dag likestilte og ved godkjenninger av nye kommunevåpen i kgl. res., er murkrone ikke nevnt.
Alle som bygger selvbyggerfly i Norge må være medlem av EAA for å få de offisielle godkjenninger som er nødvendig for å bruke flyet.
I Norge brukes uttrykkene blant annet i de våpenbeskrivelsene som blir fastsatt for kommunevåpen ved godkjenninger i kongelig resolusjon.
Han har sittet i flere sakkyndige komiteer oppnevnt av NOKUT, blant annet i forbindelse med godkjenninger av masterutdanninger på mediefeltet.
Utbyggingen har (2011) fått de nødvendige godkjenninger, men protester både i Brasil, USA og andre land har medført en utsettelse av utbyggingen.
Det begynner med å angi grunnene til at det er skrevet, fulgt av en forklaring av hvilke godkjenninger som er gitt, forandringer som er beordret osv.
Antall samarbeidsland varierer over tid avhengig av godkjenninger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og sentrale myndigheter i samarbeidslandene.
Newpages støtter utvalg av utsatte godkjenninger og kanskje at artikler nyere enn gitte tidsrammer holdes tilbake for bidrag fra andre inntil sperretidene passeres.
Han var også i flere år medlem av forbundets hurtigløpskomite (1988-1990 og 1992-1999) og var siden 1999 medlem av TKH med hovedansvar for blant annet godkjenninger av rekorder og til distansemerket.
Technik hadde godkjenninger fra ulike nasjonale luftfartsmyndigheter, slik som for eksempel USA FAA-145, Canadian CAA-145, Aruba EASA-145, Federal Aviation Authority of Russia og GCAA, De forente arabiske emirater.
På slutten av karrièren har Tamber arbeidet som spesiallege i Helsetilsynet med blant annet tilsyn med dykkingen på kontinentalsokkelen, samt drevet privatpraksis med godkjenninger som sjømannslege, dykkerlege og flymedisiner.
Utdanning.no driver også nettjenesten finnlarebedrift.no som gir oversikt over hvilke av alle bedrifter i Norge som kan egne seg for å ta inn lærlinger, basert på hvilke offentlige godkjenninger de har og hvilke yrkesgrupper de har ansatt.
Selv om man har alle de nødvendige og offisielle godkjenninger (for eksempel sikkerhetsklarering), kan det noen ganger være nyttig å avgrense kunnskapen til enkeltpersoner om en hemmelig operasjon til bare det aller mest nødvendige for å utføre sin del av jobben.