HANDLINGSPROGRAMMET

Setninger med ordet handlingsprogrammet


Som del av Handlingsprogrammet Oslo indre øst ble deler av parken rustet opp.
Handlingsprogrammet inneholder saker som ungdommens fylkesting bør få gjennom.
Som BU-leder satt hun i styringsgruppen for Handlingsprogrammet Oslo indre øst.
Statistikkgrunnlag for Groruddalssatsningen og Handlingsprogrammet for Oslo Sør.
Handlingsprogrammet 2005–2009 för utveckling och skötsel av Stockholms parker och natur.
Plassen ble opparbeidet som park med baner i 1999 som en del av Handlingsprogrammet Oslo indre øst.
Dens arbeid bygger særlig på FNs kvinnekonvensjon og handlingsprogrammet Beijing Platform for Action.
Det nye handlingsprogrammet inspirerte Gammel-Dag til å være hjelpsom og interessert i folk han hadde ansvar for i bygd og grend.
I 2005 var den nedslitt av intens bruk på 2000-tallet og ble rehabilitert med midler fra handlingsprogrammet, blant annet med ballbinge.
I det nasjonale handlingsprogrammet som ble presentert i 1975, kom det forutsetninger om at oppryddingsarbeider knyttet opp mot industrien skulle være ferdig avsluttet i 1984.
Han var også formann i komiteen for prinsipprogrammet som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte i 1969, og formann i komiteen for handlingsprogrammet «Demokrati i hverdagen».
Fra 1927 ble de såkalte fire avenyer (The Four Channels of Service) rammen for handlingsprogrammet for all Rotary-virksomhet og idéen om å se på Rotary som en motorvei med fire kjørefelt.
Han har 17 års utmerket militær tjeneste fra det britiske militæret, og han var ansatt som driftsleder i Kosovo (UNMIK), United Nations Program Manager for Sudan og Program Manager for handlingsprogrammet i Libanon.
Norges kvinnelobby har som formål å arbeide for å avskaffe alle former for diskriminering av jenter og kvinner og å ivareta jenters og kvinners menneskerettigheter, på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon, handlingsprogrammet fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing og andre grunnleggende dokumenter om kvinners friheter og menneskerettigheter.