MATERIALISTISKE

Setninger med ordet materialistiske


De materialistiske historikerne – spesielt Edvard Bull d.e.
Syndikalistene aksepterer den materialistiske historieforståelsen.
Enda senere skulle senere materialistiske filosofer berope seg på Lucretius.
Isinnsfilosofien betegnes den materialistiske posisjonen i dag mest som fysikalisme.
Jesus-bevegelsen kan vel sies å være en slags motkulur mot det materialistiske Vesten.
Deres materialistiske forklaringer til den engelske borgerkrigen angrep han med entusiasme.
Blant de materialistiske forklaringene er den marxistiske teorien den mest betydningsfulle.
Det kan igjen føre til at åndelige og personlige saker blir underordnet det materialistiske.
Den materialistiske monisme var ved begynnelsen av 1900-tallet vel utbredt i alle samfunnslag.
Idehistorikeren Winsnes tok kraftig oppgjør med «det naturalistiske og materialistiske livssyn».
Iblant taler de imot det de hevder er Vestens materialistiske og mannsdominerte karrieresamfunn.
Mens Hegels dialektikk var idealistisk, er den materialistiske dialektikk assosiert med Karl Marx.
Det enkle levesettet hans er også en beskyttelse mot det materialistiske jaget i den moderne verden.
I de siste år av sitt liv vek imidlertid han i noen grad tilbake fra denne materialistiske oppfatning.
Jeg blir stadig mer interessert i selve problemstillingene enn i den materialistiske løsningen på dem».
Sentrale materialistiske filosofer fra denne tiden var La Mettrie, Holbach, Helvétius, Diderot og Laplace.
Det viktorianske åndsliv var på ingen måte en overfladisk dyrkelse av det materialistiske og overfladiske.
Blant nyere vitenskapelige materialistiske strømninger har f.eks. behaviorismen vært nokså innflytelsesrik.
Hippiene, også ofte kalt «blomsterbarna», protesterte mot det materialistiske samfunnet og dets fokus på forbruk.
Han var sterkt influert av de ateistiske og materialistiske forfattere Paul d'Holbach, Denis Diderot og Jean Meslier.
I sin doktorgradsavhandling går Marx langt i retning av å utpeke Epikur til den første materialistiske dialektikeren.
Hensikten med bladet var å danne et vern mot den materialistiske holdningen som vant frem sammen med opplysningstiden.
Bratz har også blitt kritisert for sine materialistiske vurderinger hvor interessen er fokusert på merkeklær, sminke og mote.
Mot midten av 1900-tallet hadde den materialistiske historieoppfatning fått stor innflytelse og tyngde i norsk historiografi.
Hans materialistiske filosofi fikk stor betydning for Friedrich Engels og Karl Marx, og er derfor svært viktig filosofihistorisk.
Maskuline kulturelle verder kan være konkurransefokus, selvsikkerhet, ambisjoner og tilegnelse av rikdom og materialistiske posisjoner.
Hans etikk var sosiologisk orientert, i sin oppfatning av samfunnutviklingen sluttet han seg til Karl Marx materialistiske historiefilosofi.
Mange sterkt ateistiske tenkere, som Ernst Haeckel (1834–1919), så den materialistiske monismen som basis for sin grunnleggende religionskritikk.
Marx' tydeligste redegjørelser for det materialistiske synet på historien finnes i Den tyske ideologi og i forordet til Kritikk av sosialøkonomien.
De mente oppriktig at deres idealisme sto i opposisjon til den materialistiske realismen som Gustave Courbet og senere impresjonismen representerte.
Rike romere var mer materialistiske, de dekorerte sine vegger med kunst, sine hjem med dekorative objekter og seg selv med vakre og kostbare smykker.
Han ble særlig kjent på grunn av sitt konsekvent materialistiske menneskessyn, han ble derfor i sin tid sett på som opplysningstidens enfant terrible.
En forklaring som mer nærmer seg den materialistiske ble gitt av Jean Jacques Rousseau, idet han beskrev menneskets fremmedgjøring fra naturtilstanden.
Denne julen får han dog besøk av tre spøkelser, som gjennom en reise i tid og rom får Scrooge til å innse at livets verdi også ligger forbi de materialistiske.
Mange syndikalister vil også legge Karl Marx til teoretikerne; det gjelder først og fremst hans materialistiske historieoppfatning og kritikken av kapitalismen.
I motsetning til de materialistiske forklaringene, som tar utgangspunkt i forhold i samfunnet, fokuserer de esoteriske forklaringene på individet og dets indre liv.
Han godtok ikke Marx' materialistiske historiesyn, men hevdet at kampen mellom rasene og folkene var den viktigste faktoren i menneskelighetens historiske utvikling.
Han var en ivrig forkjemper for den materialistiske monisme, og presenterte og populariserte Charles Darwins og Ernst Haeckels tanker for det tyskspråklige publikum.
Leigh bruker denne filmen om en arbeiderklassefamilie til å observere endringer i det britiske samfunnet og å påpeke viktigheten av humane over materialistiske verdier.
Mens den idealistiske dialektikken fremfor alt er assosiert med Georg Wilhelm Friedrich Hegel, er den materialistiske versjonen først og fremst assosiert med Karl Marx.
Den har blitt beskrevet som et overveldende portrett av, og angrep på, vårt materialistiske samfunns narcissisme, selviscenesettelse, meningsløshet – og uendelige tomhet.
Fordi astrologi er opptatt av liv, sjel, menneskelig aktivitet og jordiske hendelser, er det utilgjengelig for den gammeldagse naturforskeren med sitt materialistiske preg.
Her forfektet Naigeon fatalistiske, materialistiske og ateistiske ideer, hovedsakelig i artiklene om Anthony Collins, Tommaso Campanella, Giulio Cesare Vanini og Jean Meslier.
I tillegg avslører Bill for Selma at hans veldig materialistiske og overfladiske kone bruker mer enn lønnen han får inn, og at banken snart kommer for å ta over eiendommen hans.
Dette fikk Claude Adrien Helvétius til å knytte ham til kretsen rundt seg, og han ble oppmuntret i sitt virke av baron d'Holbach og andre antikristne og materialistiske tenkere.
Det er massiv dokumentasjon for at mennesker, som har materialistiske mål, er mindre lykkelige en de som har immaterielle mål, som for eksempel relasjoner og personlig utvikling».
I en forstand kan hans forventning om en åndelig belønning bli sett i kontrast med den materialistiske belønning som andre poeter på hans tid ville ha forventet for deres diktning.
Disse ytterpunktene er filosofien om den «permanente eksistens» (atthitaa) på den ene siden og den ateistiske, materialistiske og nihilistiske filosofien til cārvākaene på den andre.
Han kom på kant med både slektninger og det jødiske miljøet i Canada da han i 1963 kritiserte jødene i Canada for å ha blitt for materialistiske og å ha mistet det åndelige aspektet.
I opposisjon til neorealismens statiske materialistiske strukturalisme, bærer Wendts sosialteori med seg et transformerings- og fremskrittspotensial innen den statsvitenskapelige verden.
I samsvar med den materialistiske historieoppfatningen hevder syndikalistene at kampen må føres på det økonomiske området av arbeidernes økonomiske sammenslutninger, deres fagforeninger.
Teksten er en (selv)ironisk og sarkastisk kommentar til det moderne kapitalistiske og materialistiske samfunnet, og det henvises til «rikmannsfenomener» som å kjøpe sitt eget jetfly og sin egen fotballklubb.
Partiet ble dannet som Den kristensosiale demokratiske parti den 9. september 1945, i all hovedsak som en reaksjon på de sovjetvennlige nasjonalistlederne Yun Ha-young og Han Kyung-jiks materialistiske ideologi.
Han kunne imidlertid ikke finne tilfredsstillelse i sine læremestere Condorcets og Cabanis' utpreget materialistiske og sensualistiske tankeretninger, og utviklet dem derfor og sammenførte dem i et eget tankesystem.
Den materialistiske Karl Marx, en av grunnleggerne av den marxistiske sosialisme, forfattet i 1841 sitt doktorarbeide over temaet «Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie», og benyttet seg blant annet av Lucretius.
Som tilhenger av den materialistiske monisme mente han at han i kraft av sin stilling og bakgrunn kunne slå tilbake kirkens innflytelse innenfor naturvitenskapene, og at han skulle være med på å spre monismen som en moderne vitenskapelig ideologi.
I det antroposentriske, materialistiske verdensbildet blir naturen sett på som et forråd av materielle goder og energier som skal mestres og brukes, noe som underbygger foredling av naturressurser, om den kan skiftes med noe annet og diskonteringsperspektiver.
Fuglestad har fokusert på den tradisjonelle, materialistiske historieskrivningens manglende evne til å anerkjenne viktigheten av religiøse institusjoner og betydningen av disse i årsaksforklaringene i afrikansk historie, såvel som i europeisk og i resten av verden.
Les ruines, ou meditations sur les revolutions des empires (1791), hvori han satte kulturutviklingen i belysning av den materialistiske tidsfilosofiens, og blant annet ville avdekke at alle religioner var skapelser av frykt hos folket og beregning hos presteskapet.
En filosofisk bakgrunn for hans libertinisme kan bli funnet i Epikuros, Diogenes Laertios, Lucretius, Gassendi, Newton, Batteux, La Mettrie, Voltaire og i den skjulte libertinske litteraturen som knyttet materialistiske og ateistiske tendenser med umoral og pornografi.
I grunnen var Maritain en metafysiker som forsvarte filosofien som en vitenskap overgor de som ønsket å degradere den, og løftet opp filosofien som dronningen blant vitenskaper som hadde til oppgave å rette til feil i de materialistiske og derfor sekundære naturvitenskapene.
King hadde lest Karl Marx mens han var ved Morehouse, men selv om han avviste «tradisjonell kapitalisme», avviste han også kommunisme på grunn av dens «materialistiske tolkning av historien» som nektet religion, dens «etniske relativisme», og dens «politiske totalitarisme».King, Jr.
En studie viste at pedofile selv beskrev barn som snille, godhjertet, generøse, uskyldige, ærlige, tolerante, kjærlige og innsiktsfulle, mens voksne ble beskrevet som egoistisk, trangsynte, materialistiske og overfladiske, og de pedofile opplevde de kunne være seg selv i større grad sammen med barn.
Ethischsociale studien über Cultur und Civilisation, hvor han argumenterer for at kristendommens etiske prinsipper er det eneste sanne grunnlaget for politisk økonomi og går mot Adam Smiths «materialistiske system», og endelig Forschungen zur bayerischen Geschichte, hvor han tar for seg Bayerns tidlige historie og sivilisasjonshistorie.
I 1803 ble han innvalgt i Det franske akademi (stol 24).Volneys mest kjente arbeide var Les ruines, ou meditations sur les revolutions des empires (1791), hvori han satte kulturutviklingen i belysning av den materialistiske tidsfilosofiens, og blant annet ville avdekke at alle religioner var skapelser av frykt hos folket og beregning hos presteskapet.
Hans In Defense of Philosophy (1950) angrep, i deres forhold til vitenskap, empiriske forhold til vitenskap av mange slag, slike som Rudolf Carnap (lingvistisk analyse) og William James (pragmatisme), på «materialistiske» grunner at de skapte et skille mellom vitenskap og vitenskapelige undersøkelser fra søken for en sann forståelse av det virkelige eksisterende univers.
Étiennes holdning, slik den kommer til uttrykk ovenfor, er nok noe ekstrem, men offisielle skrifter fra den katolske kirken sammenfatter gjerne alle ateistiske, materialistiske, panteistiske og agnostiske filosofier, på linje med pluralistisk religiøs filosofi, slik som Rousseaus naturfilosofi i begrepet indifferentisme .Fox, J. (1910) "Religious Indifferentism," The Catholic Encyclopedia.
Ved å leve ved hoffet til generasjonen som fulgte de overmenneskelige trekkene til Aleksander den store og hans påfølgende guddommeliggjøring, med den samtidige guddommeliggjøringen av Selevkid-dynastiet og ‘faraoiseringen’ av Ptolemeerdynastiet i en fusjon av hellenistiske og innfødte egyptiske tradisjoner, førte til at Euhemeros ble trenet i rasjonell filosofering sentralt i den hellenistiske kultur; de to anleggene møttes i hans materialistiske rasjonalisering av greske myter.