OPPTRAPPINGSPLANEN

Setninger med ordet opptrappingsplanen


I tråd med Opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp.
Han var dessuten sentral i gjennomføringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999–2008).
Med opptrappingsplanen for rusfeltet for 2016-2020 utvidet Regjeringen bruken av alternative straffereaksjoner som narkotikaprogram med domstolskontroll.
Kompetansesenteret ble først finansiert over opptrappingsplanen for psykisk helse, men kom på statsbudsjettet fra 2009 etter en ekstern evaluering i 2008.
Spesialisthelsetjenesteloven, pasientrettighetsloven, prioriteringsforskriften, nasjonal helseplan og opptrappingsplanen for psykisk helse er andre eksempler på slike vedtak.
I tiden fremover er det behov for å legge mer vekt på innholdet i tjenestene, kvalitet og effekt for brukeren.(Helsedirektoratet 2009)Gjennom «Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008»Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 er det opprettet egne tverrfaglige videreutdanninger for psykisk helsearbeid ved flere høyskoler.