PENGEMARKEDSFOND

Setninger med ordet pengemarkedsfond


Pengemarkedsfond som kategori har dermed noe lavere risiko enn Obligasjonfond.
Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er alle sammen verdipapirfond.
Finanskapital består av bankinnskudd, andeler i aksjefond, obligasjons- og pengemarkedsfond, verdipapirer reg.
Forskjellen på disse ligger hovedsakelig i at obligasjonsfond investerer i rentebærende papirer med lenger gjenværende løpende varighet (durasjon) enn pengemarkedsfond.
Den resterende delen bestod av andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater, som utgjorde henholdsvis 5,5 prosent og 0,2 prosent.http://www.ssb.no/m2/ Besøkt 10. juli 2012.
Selskapet tilbyr investeringer innen aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og alternative investeringer som hedgefond, eiendomsfond og infrastrukturfond.
Pengemarkedsfond investerer gjerne i lånepapirer med en gjenværende løpetid fra 3 måneder til to år (normalt rundt ett år), mens obligasjoner investerer i papirer med durasjon fra ett til tre år.