SPESIALISTHELSETJENESTE

Setninger med ordet spesialisthelsetjeneste


Samarbeidet med andre instanser i kommune og spesialisthelsetjeneste er helt sentralt.
Primærhelsetjenesten kalles ofte «førstelinjetjeneste», i motsetning til «andrelinjetjeneste» som er spesialisthelsetjeneste.
Utgifter til spesialisthelsetjeneste (sykehus m.m.) grupperes under Overføringer til private'' (de regionale helseforetakene).
Sykehusene og annen spesialisthelsetjeneste har lovbestemt plikt til å melde fra om slike hendelser, fra 1. juli 2012 til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Skeie har hatt en sentral posisjon innen sitt fagfelt og har vært en av dem som har bidratt til at det i dag finnes en spesialisthelsetjeneste for mennesker med psykisk utviklingshemning.
Finnmark har for en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste – Alta-modellen fremstår i nasjonal sammenheng som et utstillingsvindu for gode og velfungerende desentraliserte spesialisthelsetjenester.
Ambulante tjenester er tjenester som gis fra spesialisthelsetjeneste til pasienter i private hjem, i kommunal heldøgnstjeneste som bokollektiver, sykehjem, døgnbaserte omsorgsboliger eller i private institusjoner.
Kunder av Norsk Helsenett omfatter offentlig og privat spesialisthelsetjeneste, nesten alle legekontor, over 700 tannleger, alle norske kommuner, alle apotek og de fleste av landets laboratorier og røntgeninstitutt samt fysioterapeuter.