SUPERLEDENDE

Setninger med ordet superledende


K blir tinn superledende.
Det blir superledende ved temperaturer under 1,4K.
Ved temperaturer under 0,66 K blir osmium superledende.
Ved temperaturer under 400 μK blir litium superledende.
Ved temperaturer under 0,11 K blir iridium superledende.
Metaller blir superledende først under ca. 4 grader Kelvin.
Ruthenium blir superledende ved temperaturer under 0,49 K (-272,66 °C).
Niob blir superledende ved 9,3 K, høyest blant superledende grunnstoffer.
Han har blant annet bidratt til utviklingen av feltet superledende spinntronikk.
Den samme faseeffekten er ansvarlig for flukskvantisering i superledende løkker.
En superledende magnet er en elektromagnet bestående av spoler fra superledende tråder.
Gadolinium er et ferromagnetisk metall som blir superledende ved temperaturer under 1,083 K.
Men denne penetreringen er ikke uniform, men foregår gjennom små virvler hvis senter ikke er superledende.
Over den kritiske temperaturen er denne lik null, mens for lavere temperaturer er og materialet er superledende.
Forskningen omfatter studier av kvantemekaniske transportegenskaper til superledende, magnetiske og topologiske materialer.
Et viktig arbeid her ble gjort av nordmannen Ivar Giæver, med sin forskning på granulære superledere, dvs. «superledende sand».
Et eksempel er superlederen YBa2Cu3O6,8 som bare blir superledende ved temperaturer rundt 77 K dersom oksygeninnholdet er ca. 6,8.
I sin superledende tilstand kan tråden utføre en mye større elektrisk ledningsevne enn vanlige ledninger, noe som skaper intense magnetfelt.
Moderne former av Weberstaver finnes fremdeles i drift, kjølte av kryoteknikk og med superledende SQUID-arrangement for å oppdage vibradsjon.
Superledende magneter benyttes i MRI-maskiner ved sykehus, og i vitenskapsutstyr som NMR-spektrometre, massespektrometre og partikkelakseleratorer.
Müller mottok Nobelprisen i fysikk i 1987, sammen med Johannes Georg Bednorz, «for deres oppdagelse av et superledende oksid i keramisk materiale».
Indium blir superledende ved 3,41 K. Indium avgir en strek hvis det dras over papir og helt rent indium vil gi fra seg en skrikende lyd hvis det bøyes.
Selv om elektronene i et metal er fermioner og ikke bosoner, tenkte man seg likevel at en del av disse med tetthet ns kunne danne et superledende kondensat.
Superledende elektromagneter brukes også i stor skala til forskningsformål, hvor spesielt fremtredende eksempler er LHC i CERN i Sveits og ITER i Frankrike.
Doktoravhandlingen handlet om måling av lengdeendringer i superledere ved magnetfeltinduserte superledende overganger, et prosjekt startet av Jörgen Lykke Olsen.
Flytende helium-4 blir brukt som kryoteknisk kjølemiddel og blir kommersielt produsert for bruk i superledende magneter, eksempelvis de som brukes i MRI eller NMR.
Denne klassen stoffer kalles høytemperatur-superledereEgentlig heter det høy-Tc superledere, ikke høytemperatur-superledere og ble funnet å være superledende i 1986.
Linders hovedinteresse innen forskning er kvantefysikken som oppstår i samspillet mellom materialer med ulike egenskaper, slik som magnetiske og superledende materialer.
Han har gjort banebrytende arbeid på elektronstrukturen, de magnetiske og ferroelektriske egenskapene, de superledende egenskapene, og transportegenskapene til slike system.
Superledende magneter kan produsere større magnetfelt enn alle, bortsett fra de sterkeste elektromagnetene, men de er billigere å drifte fordi ingen eneregi spres som varme.
Haroche har arbeidet med fotoner i mikrobølgeområdet fanget mellom to svært perfekte speil av superledende materiale, mens Wineland arbeidet med ioner fanget i elektromagnetiske ionefeller.
Den er også derfor konsistent med den mer fundamentale BCS-teorien hvorav det fremgår at de superledende ladningsbærerne er Cooper-par med tetthet ns bestående av to elektroner slik at ladningen .
Eksperimentelle krafttransformatorer med ytelser mellom 500 til 1000kVA har vært konstruert der det benyttes flytende nitrogen eller flytende helium for å avkjøle viklinger av superledende materiale.
Flytende helium brukes innen kuldeteknikk (dets største enkeltbruk, bestående av omtrent én fjerdedel av produksjonen), spesielt innen kjøling av superledende magneter, hvor den største kommersielle applikasjonen er MRI-scannere.
En SQUID (forkortelse fra det engelske superconducting quantum interference device, eller «superledende kvanteinterferensapparat») er et ekstra følsomt magnetometer brukt til å måle svært svake magnetfelt, basert på superledende løkker med Josephson-kryss.
Bevegelsen til de superledende partiklene i kondensatet gir opphav til en elektrisk strømtetthet London-ligningen kommer nå frem ved å anta at i et uniformt kondensat må partiklene ha impulsen p som også gjelder for partiklene i et Bose-Einstein-kondensat.
Stoffet anvendes som kølemiddel til blandt andet superledende magneter, i åndedrætsudstyr til dykning, som opdriftsgas i balloner og luftskibe, og som beskyttelsesgas til industrielle formål som lysbuesvejsning og fremstilling af siliciumskriver til halvlederindustrien.
Flere høytemperatur-superledere er superledende ved temperaturer over kokepunktet til flytende nitrogen (77 K eller -196°C), noe som er viktig for praktiske anvendelser, siden flytende nitrogen er svært mye billigere og mer tilgjengelig enn alternativet, flytende helium.
Peter P. Edwards og Friedrich Hensel "Will solid hydrogen ever be metal?, artikkel i Nature sidene 621 - 622 (14 Aug 1997)" Metallisk hydrogen antas å være superledende ved normal romtemperatur, og dette kombinert med en nysgjerrighet om hva som skjer inne i de store gassplanetene (som består hovedsakelig av hydrogen under høyt trykk) har gjort metallisk hydrogen til et interessant område for forskning.