UFØREPENSJONERT

Setninger med ordet uførepensjonert


I 2007 fant forskerne at 30% av de overlevende som studien omfattet, enten var uførepensjonert eller langtidssykemeldt, mens 50% var i arbeid og 20% var gått av med pensjon.
I den Nasjonale strategiplanen for arbeid og psykisk helse (2007- 2012) er det rettet spesiell oppmerksomhet mot mennesker med psykiske lidelser under 35 år som i økende grad blir uførepensjonert.