VEIPARTIET

Setninger med ordet veipartiet


Dette veipartiet var tidligere en flaskehals på europavei 18, men i 1979 ble E18 ledet utenom tettstedet på to store bruer.
Bakkatunnelen ble bygd som rassikringstiltak, forbi et svært rasfarlig veiparti, dette veipartiet er åpent for gående og syklende.